top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI KANCELARIA SUBIGO

Celem Polityki prywatności Kancelaria SubiGo Szymon Goska jest przedstawienie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, zasad korzystania z plików cookies oraz innych technologii wykorzystywanych przez Administratora.

Zachowanie poufności danych i poszanowanie prawa do prywatności osób, których dane osobowe przetwarzamy jest dla nas bardzo ważne. Z uwagi na powyższe dbamy, aby każdy Użytkownik przedmiotowej strony internetowej wiedział w jaki sposób i w jakim celu Administrator przetwarza jego dane osobowe, kiedy są one wykorzystywane oraz jakie prawa przysługują mu w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych.

DEFINICJE i SKRÓTY:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADO - Administrator Danych Osobowych - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Przedstawiciel – osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Unii Europejskiej, która została wyznaczona na piśmie przez Administratora lub podmiot przetwarzający na mocy art. 27 RODO do reprezentowania Administratora lub podmiotu przetwarzającego w zakresie ich obowiązków wynikających z RODO.

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, jeżeli jej tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

Przetwarzanie – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Pliki cookies / ciasteczka - dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniach końcowych UżytkownikTakim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet.

Serwis – strona internetowa https://kancelariasubigo.pl/

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma Subigo Szymon Goska, zarejestrowana pod adresem ul. Tymienieckiego 25c/296, 90-350 Łódź, NIP 7732493862.

CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO:

  1. w celach związanych z technologią cookies. Twoje dane osobowe są przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

  2. wysyłania ofert Administratora lub podmiotów przez niego polecanych;

  3. innych celach każdorazowo wskazanych w formularzach zgody.

  Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy a następnie przez okres przewidziany przepisami prawa;

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celach wypełnienia obowiązków prawnych, w tym obowiązków podatkowych, rachunkowych, archiwalnych, zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w tym także tworzenia rejestrów i innej dokumentacji wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Dane są przetwarzane przez okres określony przepisami prawa;

 • na podstawie art. 6 ust 1 lit f RODO tj. uzasadnionego interesu Administratora. W celach

  1. kontaktowych, odpowiedzi na zgłoszone zapytania;

  2. przeprowadzenie ankiet, sondaży, statystyk;

  3. zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz zarządzania nim, poprawy jego funkcjonalności;

  4. ustalenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami,

  5. marketingowych

  Dane są przetwarzane przez czas niezbędny do zrealizowania celu, maksymalnie do momentu złożenia sprzeciwu lub do momentu przedawnienia roszczeń;

TWOJE PRAWA

1. Prawo do wycofania zgody:

W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, masz prawo do wycofania jej w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać od Administratora informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy.

3. Prawo do przenoszenia:

Gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, zawartej umowy lub w sposób zautomatyzowany, masz prawo do żądania uzyskania kopii tych danych w formacie o charakterze ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania. Dotyczy to jedynie danych nam dostarczonych. Masz prawo do żądania przesłania kopii Twoich danych innemu podmiotowi.

4. Prawo do sprostowania danych:

Masz prawo zażądać sprostowania lub poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne oraz uzupełnienia niekompletnych danych.

5. Prawo do usunięcia danych:

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych zostanie przez nad niezwłocznie zrealizowane:

 • Jeśli dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

 • Jeśli cofniesz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa ich przetwarzania.

 • Jeśli usunięcie jest wymagane celem wywiązania się ze zobowiązań prawnych przewidzianych w prawie Unii lub w prawie polskim.

 • Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie wystąpią nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

 • Jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzamy je w związku z marketingiem bezpośrednim.

 • Jeśli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania:

Masz prawo zażądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli:

 1. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wówczas możesz nie zgodzić się na usunięcie Twoich danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.

 2. nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, wtedy Administrator ograniczy przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.

 3. zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Administrator musi ograniczyć przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.

 4. Twoje dane są przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed Twoimi roszczeniami.

7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania:

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Twoje dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

8. Skarga do organu nadzorczego:

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie pewnych danych osobowych może jednak skutkować brakiem możliwości skorzystania z danej funkcjonalności Serwisu lub niemożliwością wykonania usługi.

KONTAKT

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami poprzez naszego Przedstawiciela na adres pomoc@kancelariasubigo.pl

AKTUALIZACJA

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą one obowiązywały.

bottom of page